Kallelse till extra bolagsstämma i Mindmancer AB den 27 juli

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 juli 2017 klockan 15:00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417 56 i Göteborg. Inregistrering till extra bolagsstämma påbörjas 14.00.
Vid tillfället för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 11 647 374 och är av samma aktieslag.

Samtliga dokument (ZIP)

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 21 juli 2017; samt
 2. senast fredagen den 21 juli 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Mindmancer AB (publ), ”Extra bolagsstämma” Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till [email protected], helst före klockan 18.00.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon-nummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade Aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 juli 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mindmancer.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Fullmakt (PDF)

Förslag till Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslaget till dagordning
 4. Val av en eller flera protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av huvudägarnas och styrelsens förslag till beslut
 7. Beslut angående
  a. Beslut om ny bolagsordning/ändring av firma
  b. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan
 8. Årsstämmans avslutande.

Dagordning (PDF)

Förslag till beslut

Chalmers Innovation Seed Fund AB genom Håkan Krook, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola genom
Fredrik Sanell och Almi Invest AB genom Mats Enegren samt styrelsen i Mindmancer AB (publ), har
lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 7 ovan.


Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 7a. Beslut om ny bolagsordning

Huvudägarna och styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens första
paragraf, varigenom den erhåller följande lydelse:


§1 Firma
Bolagets firma är Irisity AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

Punkt 7b. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan

Styrelsen och huvudägarna i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen
utser, att vidta de smärre förändringar i besluten på stämman som kan visa sig erforderligt för
registrering hos Bolagsverket.

Styrelsens och huvudägarnas förslag till beslut (PDF)

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 

Handlingar

Kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt i
Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering har även skett i Dagens Industri. Kallelse och de handlingar som
hålls tillgängliga inför extra bolagsstämma skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.
Kallelse och handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman på Bolagets
huvudkontor samt på Bolagets hemsida www.mindmancer.se. Samtliga ovanstående handlingar
kommer även att framläggas på den extra bolagsstämman.

Bolagsordning Mindmancer (PDF)

Bolagsordning Irisity (PDF)

Kallelse till Extrastämma 2017 (PDF)

Göteborg i juni 2017
Mindmancer AB (publ)
Styrelsen

Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar. 

För ytterligare information:
Mindmancer AB (publ)

Marcus Bäcklund, VD
Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: [email protected] 

Erik Stenberg, CFO
Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se