Kommuniké från årsstämma 2017 i Mindmancer AB (publ).


Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND)

Vid årsstämma i Mindmancer AB (publ), den 25 april 2017, fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 5 175 724 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016.

Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Göran Wolff och Johan Zetterström. Till nyval valdes Meg Tivéus och Lennart Svantesson. Till styrelsens ordförande valdes Lennart
Svantesson.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller sex och ett halvt (6,5) inkomstbasbelopp (61 500 för 2017) att fördela inom sig.Det registrerade revisionsbolaget EY AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2018. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om direktiv för valberedning.


Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Mindmancer bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

 

För ytterligare information:

Mindmancer AB (publ)
Marcus Bäcklund, VD
Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@mindmancer.se

Erik Stenberg, CFO
Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@mindmancer.se

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2016 kl. 08:00 CET.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se